Hôm nay - ngày 21/01/2021

Loto 00-99. Thống kê lô từ 00-99 chính xác

x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện
00

1.38% 13 lần
01

0.63% 6 lần
02

1.27% 12 lần
03

0.74% 7 lần
04

1.06% 10 lần
05

0.95% 9 lần
06

0.95% 9 lần
07

1.06% 10 lần
08

1.48% 14 lần
09

1.06% 10 lần
10

1.38% 13 lần
11

1.59% 15 lần
12

0.95% 9 lần
13

1.48% 14 lần
14

1.80% 17 lần
15

1.06% 10 lần
16

1.48% 14 lần
17

1.48% 14 lần
18

0.42% 4 lần
19

0.85% 8 lần
20

0.63% 6 lần
21

0.74% 7 lần
22

0.74% 7 lần
23

0.85% 8 lần
24

0.85% 8 lần
25

0.85% 8 lần
26

0.85% 8 lần
27

1.27% 12 lần
28

0.74% 7 lần
29

1.16% 11 lần
30

0.95% 9 lần
31

0.74% 7 lần
32

0.95% 9 lần
33

0.74% 7 lần
34

0.85% 8 lần
35

1.06% 10 lần
36

1.38% 13 lần
37

0.85% 8 lần
38

1.06% 10 lần
39

0.63% 6 lần
40

0.63% 6 lần
41

1.27% 12 lần
42

0.42% 4 lần
43

0.95% 9 lần
44

0.74% 7 lần
45

1.16% 11 lần
46

1.06% 10 lần
47

0.95% 9 lần
48

1.69% 16 lần
49

1.38% 13 lần
50

0.74% 7 lần
51

1.06% 10 lần
52

0.85% 8 lần
53

0.74% 7 lần
54

1.38% 13 lần
55

1.06% 10 lần
56

0.32% 3 lần
57

0.74% 7 lần
58

0.85% 8 lần
59

0.74% 7 lần
60

1.27% 12 lần
61

1.06% 10 lần
62

1.27% 12 lần
63

0.85% 8 lần
64

1.06% 10 lần
65

1.16% 11 lần
66

0.85% 8 lần
67

0.95% 9 lần
68

1.16% 11 lần
69

0.85% 8 lần
70

1.16% 11 lần
71

1.27% 12 lần
72

0.74% 7 lần
73

0.32% 3 lần
74

0.74% 7 lần
75

0.74% 7 lần
76

1.16% 11 lần
77

1.38% 13 lần
78

0.42% 4 lần
79

0.95% 9 lần
80

1.48% 14 lần
81

0.95% 9 lần
82

0.53% 5 lần
83

0.74% 7 lần
84

0.74% 7 lần
85

1.48% 14 lần
86

1.27% 12 lần
87

0.95% 9 lần
88

1.16% 11 lần
89

0.95% 9 lần
90

0.74% 7 lần
91

0.74% 7 lần
92

1.06% 10 lần
93

1.06% 10 lần
94

0.95% 9 lần
95

1.48% 14 lần
96

0.74% 7 lần
97

2.12% 20 lần
98

1.38% 13 lần
99

0.42% 4 lần