Hôm nay - ngày 24/03/2019

Loto 00-99. Thống kê lô từ 00-99 chính xác

thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện
00

0% 8 lần
01

0% 8 lần
02

0% 8 lần
03

0% 8 lần
04

1% 10 lần
05

1% 13 lần
06

1% 10 lần
07

0% 8 lần
08

1% 12 lần
09

0% 8 lần
10

0% 8 lần
11

0% 9 lần
12

0% 8 lần
13

1% 15 lần
14

1% 13 lần
15

1% 11 lần
16

1% 10 lần
17

0% 9 lần
18

0% 6 lần
19

0% 5 lần
20

0% 8 lần
21

1% 11 lần
22

0% 8 lần
23

0% 6 lần
24

0% 9 lần
25

1% 10 lần
26

1% 13 lần
27

1% 11 lần
28

0% 8 lần
29

0% 5 lần
30

1% 11 lần
31

1% 13 lần
32

1% 16 lần
33

1% 10 lần
34

1% 15 lần
35

0% 7 lần
36

1% 11 lần
37

0% 6 lần
38

1% 10 lần
39

1% 13 lần
40

0% 8 lần
41

0% 8 lần
42

0% 8 lần
43

1% 15 lần
44

0% 8 lần
45

0% 4 lần
46

0% 4 lần
47

0% 7 lần
48

0% 7 lần
49

1% 10 lần
50

1% 10 lần
51

1% 13 lần
52

1% 13 lần
53

0% 7 lần
54

1% 10 lần
55

0% 9 lần
56

0% 6 lần
57

0% 9 lần
58

0% 7 lần
59

1% 10 lần
60

0% 5 lần
61

0% 7 lần
62

0% 9 lần
63

1% 14 lần
64

1% 11 lần
65

1% 12 lần
66

0% 6 lần
67

0% 8 lần
68

1% 14 lần
69

0% 7 lần
70

1% 11 lần
71

0% 9 lần
72

1% 10 lần
73

1% 11 lần
74

0% 8 lần
75

0% 9 lần
76

0% 4 lần
77

1% 10 lần
78

1% 10 lần
79

0% 8 lần
80

0% 7 lần
81

0% 8 lần
82

1% 12 lần
83

0% 9 lần
84

1% 10 lần
85

0% 8 lần
86

1% 11 lần
87

1% 13 lần
88

0% 8 lần
89

1% 13 lần
90

1% 10 lần
91

0% 8 lần
92

1% 11 lần
93

1% 14 lần
94

1% 14 lần
95

0% 9 lần
96

0% 6 lần
97

1% 10 lần
98

0% 6 lần
99

1% 14 lần