Hôm nay - ngày 28/10/2020

Loto 00-99. Thống kê lô từ 00-99 chính xác

thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện
00

1.27% 12 lần
01

1.38% 13 lần
02

1.27% 12 lần
03

0.63% 6 lần
04

1.69% 16 lần
05

1.16% 11 lần
06

0.74% 7 lần
07

0.63% 6 lần
08

1.27% 12 lần
09

0.85% 8 lần
10

0.74% 7 lần
11

1.27% 12 lần
12

1.06% 10 lần
13

1.27% 12 lần
14

0.74% 7 lần
15

1.16% 11 lần
16

1.27% 12 lần
17

0.53% 5 lần
18

1.48% 14 lần
19

1.16% 11 lần
20

0.85% 8 lần
21

1.38% 13 lần
22

0.63% 6 lần
23

1.38% 13 lần
24

0.74% 7 lần
25

1.27% 12 lần
26

1.27% 12 lần
27

0.53% 5 lần
28

1.06% 10 lần
29

0.74% 7 lần
30

1.16% 11 lần
31

1.06% 10 lần
32

0.42% 4 lần
33

0.85% 8 lần
34

1.16% 11 lần
35

1.06% 10 lần
36

1.06% 10 lần
37

1.16% 11 lần
38

1.69% 16 lần
39

0.74% 7 lần
40

1.27% 12 lần
41

0.85% 8 lần
42

1.27% 12 lần
43

0.63% 6 lần
44

0.74% 7 lần
45

0.53% 5 lần
46

0.85% 8 lần
47

0.74% 7 lần
48

1.27% 12 lần
49

1.16% 11 lần
50

0.85% 8 lần
51

1.16% 11 lần
52

0.53% 5 lần
53

0.95% 9 lần
54

0.74% 7 lần
55

0.21% 2 lần
56

0.74% 7 lần
57

1.16% 11 lần
58

0.53% 5 lần
59

0.63% 6 lần
60

0.85% 8 lần
61

1.16% 11 lần
62

0.85% 8 lần
63

0.85% 8 lần
64

0.85% 8 lần
65

1.16% 11 lần
66

0.85% 8 lần
67

1.16% 11 lần
68

1.27% 12 lần
69

1.16% 11 lần
70

0.85% 8 lần
71

1.38% 13 lần
72

0.95% 9 lần
73

0.63% 6 lần
74

0.42% 4 lần
75

0.85% 8 lần
76

1.27% 12 lần
77

0.74% 7 lần
78

0.95% 9 lần
79

1.69% 16 lần
80

0.85% 8 lần
81

1.16% 11 lần
82

0.63% 6 lần
83

1.06% 10 lần
84

1.38% 13 lần
85

1.06% 10 lần
86

1.16% 11 lần
87

0.74% 7 lần
88

0.74% 7 lần
89

0.95% 9 lần
90

1.38% 13 lần
91

1.48% 14 lần
92

1.69% 16 lần
93

0.85% 8 lần
94

1.69% 16 lần
95

1.06% 10 lần
96

1.16% 11 lần
97

1.06% 10 lần
98

0.74% 7 lần
99

0.63% 6 lần