Hôm nay - ngày 25/09/2023

Loto 00-99. Thống kê lô từ 00-99 chính xác

thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện
00

1.34% 13 lần
01

0.41% 4 lần
02

0.93% 9 lần
03

1.34% 13 lần
04

0.93% 9 lần
05

1.13% 11 lần
06

0.72% 7 lần
07

1.34% 13 lần
08

0.82% 8 lần
09

1.23% 12 lần
10

1.34% 13 lần
11

1.34% 13 lần
12

0.93% 9 lần
13

0.82% 8 lần
14

1.75% 17 lần
15

1.23% 12 lần
16

0.82% 8 lần
17

0.93% 9 lần
18

0.72% 7 lần
19

0.82% 8 lần
20

0.72% 7 lần
21

1.13% 11 lần
22

1.03% 10 lần
23

1.23% 12 lần
24

1.44% 14 lần
25

0.72% 7 lần
26

1.23% 12 lần
27

1.03% 10 lần
28

0.93% 9 lần
29

0.72% 7 lần
30

1.13% 11 lần
31

1.03% 10 lần
32

1.03% 10 lần
33

0.93% 9 lần
34

1.03% 10 lần
35

0.62% 6 lần
36

0.82% 8 lần
37

0.72% 7 lần
38

0.51% 5 lần
39

1.03% 10 lần
40

1.75% 17 lần
41

0.82% 8 lần
42

1.03% 10 lần
43

0.82% 8 lần
44

0.72% 7 lần
45

0.41% 4 lần
46

1.03% 10 lần
47

0.21% 2 lần
48

0.93% 9 lần
49

1.23% 12 lần
50

1.34% 13 lần
51

1.65% 16 lần
52

1.23% 12 lần
53

0.72% 7 lần
54

1.03% 10 lần
55

0.82% 8 lần
56

0.82% 8 lần
57

0.82% 8 lần
58

0.72% 7 lần
59

0.72% 7 lần
60

0.41% 4 lần
61

0.72% 7 lần
62

1.54% 15 lần
63

0.93% 9 lần
64

0.82% 8 lần
65

0.82% 8 lần
66

1.75% 17 lần
67

0.72% 7 lần
68

1.23% 12 lần
69

1.23% 12 lần
70

0.93% 9 lần
71

1.03% 10 lần
72

1.54% 15 lần
73

0.82% 8 lần
74

0.82% 8 lần
75

1.34% 13 lần
76

1.13% 11 lần
77

0.41% 4 lần
78

1.03% 10 lần
79

1.03% 10 lần
80

1.65% 16 lần
81

1.13% 11 lần
82

0.93% 9 lần
83

1.03% 10 lần
84

0.82% 8 lần
85

0.82% 8 lần
86

1.03% 10 lần
87

1.03% 10 lần
88

1.03% 10 lần
89

0.82% 8 lần
90

0.51% 5 lần
91

0.93% 9 lần
92

1.34% 13 lần
93

1.44% 14 lần
94

1.23% 12 lần
95

0.62% 6 lần
96

0.93% 9 lần
97

2.16% 21 lần
98

0.82% 8 lần
99

0.72% 7 lần