Hôm nay - ngày 26/10/2021

Loto 00-99. Thống kê lô từ 00-99 chính xác

thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện
00

0.53% 5 lần
01

1.27% 12 lần
02

0.42% 4 lần
03

0.74% 7 lần
04

0.63% 6 lần
05

1.16% 11 lần
06

0.74% 7 lần
07

1.69% 16 lần
08

0.95% 9 lần
09

1.06% 10 lần
10

0.53% 5 lần
11

1.69% 16 lần
12

0.95% 9 lần
13

1.59% 15 lần
14

1.06% 10 lần
15

1.16% 11 lần
16

0.85% 8 lần
17

0.74% 7 lần
18

1.38% 13 lần
19

1.06% 10 lần
20

1.38% 13 lần
21

0.95% 9 lần
22

1.27% 12 lần
23

1.80% 17 lần
24

0.85% 8 lần
25

0.85% 8 lần
26

1.48% 14 lần
27

1.48% 14 lần
28

1.38% 13 lần
29

0.85% 8 lần
30

1.59% 15 lần
31

0.74% 7 lần
32

0.74% 7 lần
33

0.74% 7 lần
34

1.59% 15 lần
35

0.95% 9 lần
36

0.42% 4 lần
37

0.74% 7 lần
38

1.27% 12 lần
39

0.95% 9 lần
40

0.63% 6 lần
41

0.53% 5 lần
42

1.80% 17 lần
43

0.85% 8 lần
44

0.85% 8 lần
45

1.48% 14 lần
46

0.63% 6 lần
47

0.95% 9 lần
48

0.95% 9 lần
49

1.38% 13 lần
50

1.06% 10 lần
51

0.63% 6 lần
52

0.63% 6 lần
53

0.42% 4 lần
54

0.95% 9 lần
55

1.38% 13 lần
56

1.38% 13 lần
57

0.85% 8 lần
58

1.06% 10 lần
59

1.06% 10 lần
60

0.85% 8 lần
61

1.38% 13 lần
62

1.38% 13 lần
63

1.06% 10 lần
64

0.74% 7 lần
65

0.85% 8 lần
66

0.85% 8 lần
67

0.85% 8 lần
68

1.48% 14 lần
69

1.16% 11 lần
70

0.85% 8 lần
71

1.16% 11 lần
72

1.38% 13 lần
73

1.06% 10 lần
74

1.59% 15 lần
75

0.85% 8 lần
76

0.63% 6 lần
77

1.06% 10 lần
78

1.06% 10 lần
79

0.74% 7 lần
80

0.63% 6 lần
81

1.06% 10 lần
82

0.53% 5 lần
83

0.95% 9 lần
84

1.16% 11 lần
85

1.16% 11 lần
86

0.85% 8 lần
87

0.95% 9 lần
88

0.63% 6 lần
89

0.63% 6 lần
90

1.16% 11 lần
91

1.06% 10 lần
92

0.63% 6 lần
93

1.38% 13 lần
94

1.06% 10 lần
95

0.53% 5 lần
96

0.53% 5 lần
97

1.16% 11 lần
98

0.74% 7 lần
99

0.53% 5 lần