Hôm nay - ngày 19/09/2019

Loto 00-99. Thống kê lô từ 00-99 chính xác

thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện
00

1% 11 lần
01

0% 6 lần
02

0% 6 lần
03

1% 14 lần
04

0% 9 lần
05

0% 8 lần
06

0% 9 lần
07

0% 7 lần
08

0% 7 lần
09

1% 10 lần
10

0% 7 lần
11

0% 9 lần
12

1% 12 lần
13

0% 7 lần
14

0% 7 lần
15

0% 5 lần
16

0% 8 lần
17

1% 10 lần
18

0% 9 lần
19

1% 12 lần
20

1% 14 lần
21

1% 11 lần
22

0% 9 lần
23

1% 10 lần
24

1% 13 lần
25

1% 14 lần
26

0% 7 lần
27

1% 12 lần
28

1% 11 lần
29

0% 7 lần
30

1% 10 lần
31

0% 6 lần
32

1% 10 lần
33

0% 5 lần
34

0% 8 lần
35

0% 9 lần
36

1% 11 lần
37

0% 7 lần
38

1% 11 lần
39

0% 9 lần
40

0% 9 lần
41

1% 11 lần
42

0% 7 lần
43

0% 6 lần
44

0% 9 lần
45

0% 9 lần
46

0% 7 lần
47

1% 11 lần
48

1% 13 lần
49

1% 11 lần
50

0% 8 lần
51

0% 7 lần
52

1% 10 lần
53

1% 12 lần
54

0% 7 lần
55

0% 9 lần
56

0% 8 lần
57

1% 11 lần
58

1% 11 lần
59

0% 4 lần
60

0% 9 lần
61

1% 11 lần
62

1% 13 lần
63

1% 18 lần
64

1% 12 lần
65

1% 11 lần
66

0% 9 lần
67

1% 13 lần
68

1% 15 lần
69

0% 9 lần
70

1% 14 lần
71

0% 6 lần
72

1% 11 lần
73

0% 8 lần
74

0% 9 lần
75

0% 6 lần
76

0% 8 lần
77

0% 7 lần
78

1% 17 lần
79

1% 10 lần
80

0% 9 lần
81

0% 5 lần
82

1% 14 lần
83

0% 9 lần
84

1% 10 lần
85

1% 10 lần
86

0% 3 lần
87

0% 7 lần
88

0% 6 lần
89

0% 9 lần
90

0% 7 lần
91

0% 8 lần
92

0% 8 lần
93

1% 14 lần
94

0% 8 lần
95

0% 9 lần
96

1% 12 lần
97

1% 14 lần
98

0% 8 lần
99

1% 12 lần