Hôm nay - ngày 28/01/2020

Loto 00-99. Thống kê lô từ 00-99 chính xác

thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện
00

0% 5 lần
01

1% 9 lần
02

1% 10 lần
03

0% 6 lần
04

0% 8 lần
05

1% 9 lần
06

1% 9 lần
07

1% 13 lần
08

1% 12 lần
09

0% 6 lần
10

1% 9 lần
11

1% 13 lần
12

1% 11 lần
13

0% 8 lần
14

0% 6 lần
15

0% 5 lần
16

0% 6 lần
17

0% 6 lần
18

1% 12 lần
19

1% 11 lần
20

1% 14 lần
21

1% 9 lần
22

0% 5 lần
23

0% 7 lần
24

0% 7 lần
25

0% 3 lần
26

0% 7 lần
27

0% 6 lần
28

1% 9 lần
29

1% 9 lần
30

1% 9 lần
31

0% 6 lần
32

0% 5 lần
33

1% 10 lần
34

0% 6 lần
35

0% 8 lần
36

0% 8 lần
37

1% 11 lần
38

0% 8 lần
39

0% 6 lần
40

0% 4 lần
41

0% 6 lần
42

1% 9 lần
43

0% 8 lần
44

1% 9 lần
45

0% 6 lần
46

0% 7 lần
47

1% 12 lần
48

0% 8 lần
49

1% 14 lần
50

0% 6 lần
51

1% 12 lần
52

0% 3 lần
53

0% 4 lần
54

1% 13 lần
55

0% 7 lần
56

0% 6 lần
57

0% 5 lần
58

1% 16 lần
59

1% 10 lần
60

0% 7 lần
61

0% 6 lần
62

0% 8 lần
63

1% 9 lần
64

1% 13 lần
65

0% 5 lần
66

0% 5 lần
67

0% 7 lần
68

0% 3 lần
69

0% 7 lần
70

1% 11 lần
71

1% 16 lần
72

1% 11 lần
73

0% 5 lần
74

1% 11 lần
75

1% 9 lần
76

1% 11 lần
77

0% 8 lần
78

0% 6 lần
79

0% 4 lần
80

1% 9 lần
81

1% 13 lần
82

0% 7 lần
83

0% 7 lần
84

1% 15 lần
85

0% 6 lần
86

1% 12 lần
87

0% 8 lần
88

1% 11 lần
89

1% 11 lần
90

0% 7 lần
91

1% 9 lần
92

1% 10 lần
93

0% 8 lần
94

1% 14 lần
95

0% 6 lần
96

0% 8 lần
97

0% 8 lần
98

1% 9 lần
99

0% 5 lần