Hôm nay - ngày 04/12/2022

Loto 00-99. Thống kê lô từ 00-99 chính xác

thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện
00

1.38% 13 lần
01

0.74% 7 lần
02

1.16% 11 lần
03

1.27% 12 lần
04

1.27% 12 lần
05

1.38% 13 lần
06

1.06% 10 lần
07

1.16% 11 lần
08

0.95% 9 lần
09

0.85% 8 lần
10

0.74% 7 lần
11

1.06% 10 lần
12

1.06% 10 lần
13

1.06% 10 lần
14

0.95% 9 lần
15

0.74% 7 lần
16

0.85% 8 lần
17

0.53% 5 lần
18

0.53% 5 lần
19

0.74% 7 lần
20

1.27% 12 lần
21

1.90% 18 lần
22

0.85% 8 lần
23

1.06% 10 lần
24

1.06% 10 lần
25

0.95% 9 lần
26

0.95% 9 lần
27

0.21% 2 lần
28

0.95% 9 lần
29

0.53% 5 lần
30

1.16% 11 lần
31

1.06% 10 lần
32

0.95% 9 lần
33

1.48% 14 lần
34

1.16% 11 lần
35

0.42% 4 lần
36

1.48% 14 lần
37

0.74% 7 lần
38

0.95% 9 lần
39

1.06% 10 lần
40

0.95% 9 lần
41

1.16% 11 lần
42

1.38% 13 lần
43

1.38% 13 lần
44

0.95% 9 lần
45

0.42% 4 lần
46

1.48% 14 lần
47

0.85% 8 lần
48

0.74% 7 lần
49

0.42% 4 lần
50

1.16% 11 lần
51

1.27% 12 lần
52

0.85% 8 lần
53

1.38% 13 lần
54

0.95% 9 lần
55

1.27% 12 lần
56

0.42% 4 lần
57

1.27% 12 lần
58

0.85% 8 lần
59

0.95% 9 lần
60

0.74% 7 lần
61

1.38% 13 lần
62

0.95% 9 lần
63

0.21% 2 lần
64

1.16% 11 lần
65

1.16% 11 lần
66

1.27% 12 lần
67

1.06% 10 lần
68

0.85% 8 lần
69

0.85% 8 lần
70

1.48% 14 lần
71

1.16% 11 lần
72

1.16% 11 lần
73

1.06% 10 lần
74

0.95% 9 lần
75

0.63% 6 lần
76

2.01% 19 lần
77

0.74% 7 lần
78

1.48% 14 lần
79

1.16% 11 lần
80

1.06% 10 lần
81

0.74% 7 lần
82

1.48% 14 lần
83

1.38% 13 lần
84

0.74% 7 lần
85

0.63% 6 lần
86

0.53% 5 lần
87

1.27% 12 lần
88

0.42% 4 lần
89

0.74% 7 lần
90

1.59% 15 lần
91

1.16% 11 lần
92

0.95% 9 lần
93

0.42% 4 lần
94

1.06% 10 lần
95

0.74% 7 lần
96

1.38% 13 lần
97

0.63% 6 lần
98

0.95% 9 lần
99

0.85% 8 lần