Hôm nay - ngày 21/04/2021

Loto 00-99. Thống kê lô từ 00-99 chính xác

thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện
00

1.27% 12 lần
01

0.85% 8 lần
02

0.85% 8 lần
03

1.48% 14 lần
04

0.74% 7 lần
05

1.59% 15 lần
06

1.38% 13 lần
07

1.06% 10 lần
08

1.38% 13 lần
09

0.63% 6 lần
10

1.38% 13 lần
11

1.38% 13 lần
12

0.53% 5 lần
13

1.27% 12 lần
14

0.74% 7 lần
15

1.06% 10 lần
16

1.48% 14 lần
17

0.95% 9 lần
18

1.16% 11 lần
19

0.95% 9 lần
20

0.85% 8 lần
21

0.95% 9 lần
22

0.85% 8 lần
23

0.53% 5 lần
24

0.74% 7 lần
25

0.74% 7 lần
26

0.85% 8 lần
27

0.85% 8 lần
28

0.63% 6 lần
29

1.27% 12 lần
30

0.63% 6 lần
31

0.74% 7 lần
32

0.74% 7 lần
33

1.06% 10 lần
34

0.85% 8 lần
35

0.74% 7 lần
36

0.95% 9 lần
37

1.80% 17 lần
38

1.69% 16 lần
39

1.06% 10 lần
40

1.16% 11 lần
41

0.74% 7 lần
42

1.27% 12 lần
43

1.16% 11 lần
44

0.85% 8 lần
45

0.85% 8 lần
46

1.16% 11 lần
47

0.63% 6 lần
48

1.38% 13 lần
49

1.16% 11 lần
50

0.74% 7 lần
51

1.59% 15 lần
52

1.69% 16 lần
53

0.95% 9 lần
54

1.16% 11 lần
55

0.85% 8 lần
56

1.38% 13 lần
57

0.63% 6 lần
58

0.85% 8 lần
59

1.38% 13 lần
60

0.74% 7 lần
61

0.85% 8 lần
62

1.16% 11 lần
63

1.16% 11 lần
64

0.63% 6 lần
65

0.85% 8 lần
66

1.27% 12 lần
67

1.06% 10 lần
68

1.16% 11 lần
69

0.63% 6 lần
70

1.38% 13 lần
71

0.95% 9 lần
72

0.95% 9 lần
73

0.63% 6 lần
74

1.06% 10 lần
75

0.74% 7 lần
76

0.74% 7 lần
77

0.63% 6 lần
78

0.85% 8 lần
79

0.63% 6 lần
80

1.27% 12 lần
81

0.95% 9 lần
82

1.48% 14 lần
83

0.95% 9 lần
84

1.38% 13 lần
85

0.32% 3 lần
86

0.95% 9 lần
87

0.63% 6 lần
88

1.48% 14 lần
89

1.38% 13 lần
90

0.95% 9 lần
91

0.95% 9 lần
92

0.74% 7 lần
93

0.95% 9 lần
94

0.74% 7 lần
95

0.85% 8 lần
96

0.74% 7 lần
97

0.74% 7 lần
98

1.06% 10 lần
99

1.16% 11 lần