Hôm nay - ngày 07/07/2022

Loto 00-99. Thống kê lô từ 00-99 chính xác

thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện
00

1,34% 13 lần
01

1,23% 12 lần
02

0,82% 8 lần
03

0,72% 7 lần
04

1,23% 12 lần
05

1,23% 12 lần
06

0,72% 7 lần
07

0,62% 6 lần
08

1,54% 15 lần
09

0,51% 5 lần
10

1,23% 12 lần
11

0,93% 9 lần
12

1,54% 15 lần
13

1,34% 13 lần
14

0,41% 4 lần
15

0,41% 4 lần
16

1,03% 10 lần
17

0,93% 9 lần
18

1,23% 12 lần
19

1,13% 11 lần
20

0,41% 4 lần
21

0,41% 4 lần
22

0,72% 7 lần
23

1,03% 10 lần
24

1,23% 12 lần
25

1,54% 15 lần
26

0,82% 8 lần
27

0,93% 9 lần
28

1,03% 10 lần
29

1,34% 13 lần
30

1,23% 12 lần
31

1,03% 10 lần
32

1,75% 17 lần
33

1,34% 13 lần
34

0,72% 7 lần
35

0,62% 6 lần
36

0,93% 9 lần
37

0,93% 9 lần
38

1,13% 11 lần
39

1,13% 11 lần
40

1,54% 15 lần
41

0,93% 9 lần
42

1,03% 10 lần
43

1,44% 14 lần
44

1,23% 12 lần
45

0,93% 9 lần
46

0,93% 9 lần
47

0,82% 8 lần
48

1,23% 12 lần
49

1,13% 11 lần
50

1,03% 10 lần
51

1,23% 12 lần
52

0,62% 6 lần
53

1,23% 12 lần
54

1,34% 13 lần
55

0,93% 9 lần
56

0,41% 4 lần
57

0,51% 5 lần
58

1,03% 10 lần
59

1,13% 11 lần
60

1,13% 11 lần
61

0,82% 8 lần
62

0,93% 9 lần
63

0,82% 8 lần
64

1,34% 13 lần
65

0,82% 8 lần
66

1,54% 15 lần
67

0,62% 6 lần
68

1,13% 11 lần
69

0,62% 6 lần
70

1,54% 15 lần
71

0,62% 6 lần
72

1,03% 10 lần
73

0,72% 7 lần
74

1,44% 14 lần
75

0,72% 7 lần
76

1,03% 10 lần
77

1,54% 15 lần
78

1,03% 10 lần
79

0,62% 6 lần
80

0,72% 7 lần
81

0,41% 4 lần
82

0,51% 5 lần
83

0,31% 3 lần
84

0,93% 9 lần
85

1,54% 15 lần
86

0,72% 7 lần
87

1,03% 10 lần
88

0,93% 9 lần
89

0,51% 5 lần
90

1,54% 15 lần
91

1,13% 11 lần
92

1,44% 14 lần
93

0,82% 8 lần
94

1,23% 12 lần
95

1,54% 15 lần
96

1,13% 11 lần
97

0,82% 8 lần
98

0,41% 4 lần
99

1,13% 11 lần