Hôm nay - ngày 31/07/2021

Loto 00-99. Thống kê lô từ 00-99 chính xác

thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện
00

0.42% 4 lần
01

0.95% 9 lần
02

1.16% 11 lần
03

1.16% 11 lần
04

1.16% 11 lần
05

0.74% 7 lần
06

0.42% 4 lần
07

1.27% 12 lần
08

1.38% 13 lần
09

0.74% 7 lần
10

1.06% 10 lần
11

0.95% 9 lần
12

0.63% 6 lần
13

0.42% 4 lần
14

0.53% 5 lần
15

1.06% 10 lần
16

1.16% 11 lần
17

0.74% 7 lần
18

1.27% 12 lần
19

1.16% 11 lần
20

0.74% 7 lần
21

1.27% 12 lần
22

0.95% 9 lần
23

0.85% 8 lần
24

1.16% 11 lần
25

0.63% 6 lần
26

0.42% 4 lần
27

0.95% 9 lần
28

0.85% 8 lần
29

1.06% 10 lần
30

1.27% 12 lần
31

1.59% 15 lần
32

0.95% 9 lần
33

1.16% 11 lần
34

0.74% 7 lần
35

1.27% 12 lần
36

1.16% 11 lần
37

1.06% 10 lần
38

0.63% 6 lần
39

1.90% 18 lần
40

0.74% 7 lần
41

0.42% 4 lần
42

1.59% 15 lần
43

1.06% 10 lần
44

1.59% 15 lần
45

0.95% 9 lần
46

1.69% 16 lần
47

0.85% 8 lần
48

1.27% 12 lần
49

1.38% 13 lần
50

0.95% 9 lần
51

0.42% 4 lần
52

1.27% 12 lần
53

0.74% 7 lần
54

0.85% 8 lần
55

0.95% 9 lần
56

1.06% 10 lần
57

0.53% 5 lần
58

0.42% 4 lần
59

0.74% 7 lần
60

0.95% 9 lần
61

0.63% 6 lần
62

1.16% 11 lần
63

1.59% 15 lần
64

1.06% 10 lần
65

0.63% 6 lần
66

1.06% 10 lần
67

0.95% 9 lần
68

0.95% 9 lần
69

1.16% 11 lần
70

0.85% 8 lần
71

1.27% 12 lần
72

1.48% 14 lần
73

0.63% 6 lần
74

0.85% 8 lần
75

1.38% 13 lần
76

0.74% 7 lần
77

1.16% 11 lần
78

1.16% 11 lần
79

0.85% 8 lần
80

1.16% 11 lần
81

1.38% 13 lần
82

1.27% 12 lần
83

0.85% 8 lần
84

1.27% 12 lần
85

1.38% 13 lần
86

0.63% 6 lần
87

0.95% 9 lần
88

0.95% 9 lần
89

0.63% 6 lần
90

1.38% 13 lần
91

0.85% 8 lần
92

0.42% 4 lần
93

0.74% 7 lần
94

1.16% 11 lần
95

0.85% 8 lần
96

1.69% 16 lần
97

1.16% 11 lần
98

0.95% 9 lần
99

1.27% 12 lần