Hôm nay - ngày 17/01/2019

Loto 00-99. Thống kê lô từ 00-99 chính xác

thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện
00

1% 14 lần
01

0% 5 lần
02

0% 8 lần
03

1% 14 lần
04

1% 10 lần
05

0% 7 lần
06

0% 9 lần
07

1% 11 lần
08

0% 5 lần
09

1% 14 lần
10

0% 9 lần
11

0% 6 lần
12

0% 6 lần
13

1% 11 lần
14

1% 11 lần
15

1% 15 lần
16

1% 10 lần
17

0% 8 lần
18

1% 12 lần
19

0% 7 lần
20

0% 9 lần
21

1% 10 lần
22

1% 14 lần
23

0% 4 lần
24

1% 12 lần
25

0% 4 lần
26

0% 9 lần
27

0% 6 lần
28

1% 13 lần
29

0% 5 lần
30

1% 14 lần
31

1% 12 lần
32

1% 13 lần
33

0% 4 lần
34

0% 8 lần
35

0% 9 lần
36

0% 5 lần
37

0% 9 lần
38

0% 9 lần
39

0% 7 lần
40

0% 8 lần
41

1% 12 lần
42

1% 10 lần
43

1% 10 lần
44

1% 10 lần
45

0% 6 lần
46

0% 4 lần
47

0% 8 lần
48

1% 13 lần
49

2% 19 lần
50

0% 8 lần
51

0% 7 lần
52

1% 10 lần
53

1% 10 lần
54

1% 10 lần
55

0% 9 lần
56

1% 17 lần
57

0% 8 lần
58

0% 9 lần
59

1% 13 lần
60

0% 7 lần
61

1% 10 lần
62

0% 8 lần
63

0% 7 lần
64

0% 7 lần
65

1% 12 lần
66

1% 11 lần
67

0% 7 lần
68

1% 11 lần
69

0% 5 lần
70

0% 9 lần
71

0% 9 lần
72

1% 11 lần
73

1% 14 lần
74

0% 9 lần
75

1% 10 lần
76

1% 15 lần
77

1% 13 lần
78

1% 10 lần
79

1% 15 lần
80

1% 12 lần
81

0% 8 lần
82

0% 5 lần
83

1% 13 lần
84

0% 7 lần
85

0% 8 lần
86

1% 13 lần
87

0% 6 lần
88

1% 11 lần
89

0% 8 lần
90

0% 8 lần
91

0% 8 lần
92

0% 9 lần
93

1% 12 lần
94

0% 9 lần
95

0% 6 lần
96

1% 10 lần
97

0% 6 lần
98

0% 7 lần
99

1% 10 lần