Hôm nay - ngày 29/01/2022

Loto 00-99. Thống kê lô từ 00-99 chính xác

thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện
00

1.16% 11 lần
01

0.95% 9 lần
02

1.48% 14 lần
03

0.95% 9 lần
04

1.27% 12 lần
05

1.48% 14 lần
06

1.06% 10 lần
07

1.27% 12 lần
08

1.16% 11 lần
09

0.74% 7 lần
10

0.63% 6 lần
11

0.63% 6 lần
12

0.74% 7 lần
13

0.63% 6 lần
14

0.74% 7 lần
15

0.32% 3 lần
16

1.59% 15 lần
17

0.63% 6 lần
18

1.06% 10 lần
19

1.06% 10 lần
20

0.85% 8 lần
21

0.95% 9 lần
22

1.38% 13 lần
23

0.63% 6 lần
24

0.74% 7 lần
25

1.27% 12 lần
26

1.06% 10 lần
27

0.95% 9 lần
28

1.16% 11 lần
29

0.85% 8 lần
30

1.27% 12 lần
31

0.85% 8 lần
32

1.06% 10 lần
33

1.06% 10 lần
34

0.74% 7 lần
35

0.95% 9 lần
36

1.06% 10 lần
37

0.95% 9 lần
38

1.59% 15 lần
39

0.95% 9 lần
40

1.06% 10 lần
41

1.38% 13 lần
42

0.53% 5 lần
43

1.16% 11 lần
44

1.48% 14 lần
45

0.74% 7 lần
46

1.16% 11 lần
47

0.85% 8 lần
48

0.95% 9 lần
49

0.95% 9 lần
50

0.53% 5 lần
51

1.06% 10 lần
52

1.38% 13 lần
53

0.85% 8 lần
54

1.06% 10 lần
55

1.06% 10 lần
56

1.06% 10 lần
57

0.95% 9 lần
58

1.27% 12 lần
59

0.74% 7 lần
60

1.06% 10 lần
61

0.95% 9 lần
62

0.74% 7 lần
63

0.95% 9 lần
64

1.69% 16 lần
65

0.95% 9 lần
66

0.85% 8 lần
67

1.16% 11 lần
68

1.48% 14 lần
69

1.16% 11 lần
70

0.74% 7 lần
71

1.38% 13 lần
72

0.63% 6 lần
73

0.63% 6 lần
74

1.16% 11 lần
75

0.74% 7 lần
76

1.27% 12 lần
77

0.95% 9 lần
78

1.16% 11 lần
79

0.74% 7 lần
80

0.42% 4 lần
81

0.95% 9 lần
82

0.85% 8 lần
83

0.42% 4 lần
84

1.16% 11 lần
85

0.74% 7 lần
86

0.63% 6 lần
87

0.95% 9 lần
88

1.27% 12 lần
89

1.48% 14 lần
90

1.06% 10 lần
91

0.85% 8 lần
92

1.80% 17 lần
93

0.95% 9 lần
94

1.16% 11 lần
95

1.06% 10 lần
96

0.63% 6 lần
97

1.06% 10 lần
98

0.85% 8 lần
99

1.16% 11 lần