Hôm nay - ngày 09/08/2020

Loto 00-99. Thống kê lô từ 00-99 chính xác

thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện
00

1% 13 lần
01

1% 14 lần
02

0% 9 lần
03

1% 10 lần
04

1% 10 lần
05

0% 9 lần
06

1% 10 lần
07

1% 12 lần
08

1% 14 lần
09

1% 11 lần
10

0% 5 lần
11

1% 13 lần
12

1% 10 lần
13

1% 10 lần
14

1% 10 lần
15

1% 10 lần
16

1% 13 lần
17

1% 15 lần
18

0% 6 lần
19

1% 12 lần
20

0% 6 lần
21

0% 9 lần
22

1% 10 lần
23

1% 13 lần
24

0% 8 lần
25

0% 8 lần
26

0% 7 lần
27

0% 5 lần
28

1% 13 lần
29

0% 9 lần
30

0% 9 lần
31

0% 6 lần
32

0% 8 lần
33

0% 7 lần
34

0% 8 lần
35

1% 13 lần
36

1% 10 lần
37

0% 7 lần
38

1% 11 lần
39

1% 12 lần
40

0% 5 lần
41

1% 15 lần
42

1% 10 lần
43

1% 10 lần
44

0% 9 lần
45

0% 6 lần
46

0% 4 lần
47

1% 11 lần
48

0% 9 lần
49

0% 7 lần
50

1% 13 lần
51

0% 4 lần
52

0% 7 lần
53

0% 7 lần
54

0% 8 lần
55

1% 13 lần
56

1% 12 lần
57

0% 8 lần
58

0% 8 lần
59

1% 13 lần
60

0% 7 lần
61

0% 7 lần
62

0% 8 lần
63

0% 6 lần
64

1% 10 lần
65

0% 9 lần
66

0% 7 lần
67

0% 9 lần
68

0% 7 lần
69

0% 6 lần
70

1% 12 lần
71

1% 14 lần
72

1% 11 lần
73

0% 4 lần
74

0% 9 lần
75

0% 8 lần
76

0% 4 lần
77

0% 8 lần
78

0% 6 lần
79

1% 12 lần
80

0% 8 lần
81

1% 11 lần
82

1% 10 lần
83

1% 12 lần
84

0% 8 lần
85

0% 5 lần
86

1% 14 lần
87

1% 12 lần
88

1% 12 lần
89

0% 9 lần
90

1% 17 lần
91

1% 10 lần
92

1% 12 lần
93

1% 11 lần
94

0% 9 lần
95

0% 9 lần
96

1% 10 lần
97

1% 13 lần
98

0% 8 lần
99

0% 7 lần