Hôm nay - ngày 06/04/2020

Loto 00-99. Thống kê lô từ 00-99 chính xác

thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện
00

1% 13 lần
01

0% 5 lần
02

1% 11 lần
03

0% 8 lần
04

1% 9 lần
05

0% 7 lần
06

1% 12 lần
07

0% 4 lần
08

0% 5 lần
09

0% 8 lần
10

1% 12 lần
11

1% 10 lần
12

1% 11 lần
13

0% 7 lần
14

2% 17 lần
15

1% 14 lần
16

0% 5 lần
17

0% 6 lần
18

0% 7 lần
19

1% 9 lần
20

0% 3 lần
21

1% 13 lần
22

1% 9 lần
23

1% 10 lần
24

1% 12 lần
25

0% 4 lần
26

0% 6 lần
27

0% 3 lần
28

0% 8 lần
29

1% 9 lần
30

0% 5 lần
31

0% 8 lần
32

0% 6 lần
33

0% 5 lần
34

0% 5 lần
35

1% 10 lần
36

0% 5 lần
37

1% 9 lần
38

1% 10 lần
39

0% 3 lần
40

0% 8 lần
41

0% 5 lần
42

0% 7 lần
43

0% 7 lần
44

0% 5 lần
45

0% 7 lần
46

0% 6 lần
47

0% 5 lần
48

0% 7 lần
49

0% 6 lần
50

0% 3 lần
51

1% 13 lần
52

0% 4 lần
53

1% 10 lần
54

0% 8 lần
55

1% 9 lần
56

1% 10 lần
57

1% 9 lần
58

1% 11 lần
59

1% 10 lần
60

0% 5 lần
61

1% 9 lần
62

0% 6 lần
63

1% 12 lần
64

0% 8 lần
65

1% 9 lần
66

1% 9 lần
67

0% 4 lần
68

0% 6 lần
69

0% 2 lần
70

0% 3 lần
71

0% 8 lần
72

0% 8 lần
73

1% 11 lần
74

1% 13 lần
75

0% 4 lần
76

1% 9 lần
77

1% 11 lần
78

0% 7 lần
79

2% 17 lần
80

0% 6 lần
81

0% 8 lần
82

1% 10 lần
83

0% 6 lần
84

0% 8 lần
85

1% 11 lần
86

0% 3 lần
87

1% 9 lần
88

1% 11 lần
89

0% 7 lần
90

1% 10 lần
91

1% 9 lần
92

0% 6 lần
93

1% 12 lần
94

1% 11 lần
95

1% 12 lần
96

0% 8 lần
97

0% 8 lần
98

1% 13 lần
99

0% 8 lần